نوجوان استاد

نوجوان استاد

رنسانسی ها به ترکیب بندی مثلثی شکل در آثارشان توجه زیادی داشتند و اتفاقا معروف ترین و بهترین هنرمندان این دوره هم مانند سه راس مثلث بودند:میکل آنژ،لئوناردو و رافائل. رافائل کمی از دو هنرمند دیگر تاثیر گرفت اما این…

}