مطالب توسط چاپ کلمه

نوجوان استاد

رنسانسی ها به ترکیب بندی مثلثی شکل در آثارشان توجه زیادی داشتند و اتفاقا معروف ترین و بهترین هنرمندان این دوره هم مانند سه راس مثلث بودند:میکل آنژ،لئوناردو و رافائل. رافائل کمی از دو هنرمند دیگر تاثیر گرفت اما این راه خود بود و کشف مسیر مخصوص به خودش بود که او را شاخص کرد.مثلا […]

کمال نقاشی

کمال الملک چه یادگارهایی برای ما گذاشته است؟ به همراه برادرش ابوتراب از کاشان به تهران آمد و در دارالفنون شروع به تحصیل در رشته ی نقاشی کرد.زمانی که ناصرالدین شاه از مدرسه ی دارالفنون بازدید می کرد کاری که از اعتضاد السلطنه  رئیس وقت دارالفنون کشیده بود را پسندید و به دربار دعوتش کرد.محمد […]