قیمت کاغذ آنلاین ۶ شهریور ۹۳

قیمت انواع کاغذ در تاریخ ۸/۶/۹۳ به شرح زیر می باشد:

عنوان گراماژ سایز بند جنس کاغذ نوع قیمت وزن بند(کیلوگرم) قیمت هر کیلو
کاغذ تحریر ۷۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۵۰۰ عددی ۷۰ ۱۰۰*۷۰ ۵۰۰ تحریر کاغذ ۸۷۰۰۰۰ ۲۴٫۵ ۳۵۵۱۰
کاغذ تحریر ۸۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۵۰۰ عددی ۸۰ ۱۰۰*۷۰ ۵۰۰ تحریر کاغذ ۱۰۲۰۰۰۰ ۲۸ ۳۶۴۲۹
کاغذ تحریر ۸۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۵۰۰ عددی ۸۰ ۹۰*۶۰ ۵۰۰ تحریر کاغذ ۸۸۰۰۰۰ ۲۱٫۶ ۴۰۷۴۱
کاغذ تحریر ۱۰۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۰۰ ۹۰*۶۰ ۲۵۰ تحریر کاغذ ۶۱۰۰۰۰ ۱۳٫۵ ۴۵۱۸۵
کاغذ تحریر ۱۰۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۰۰ ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ تحریر کاغذ ۹۲۰۰۰۰ ۱۷٫۵ ۵۲۵۷۱
کاغذ تحریر ۱۱۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۱۰ ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ تحریر کاغذ ۰ ۱۹٫۲۵
کاغذ تحریر ۱۲۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۲۰ ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ تحریر کاغذ ۱۰۱۰۰۰۰ ۲۱ ۴۸۰۹۵
کاغذ تحریر ۱۲۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۲۰ ۹۰*۶۰ ۲۵۰ تحریر کاغذ ۶۲۰۰۰۰ ۱۶٫۲ ۳۸۲۷۲
کاغذ گلاسه ۸۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی ۸۰ ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ گلاسه کاغذ ۵۱۸۰۰ ۱۴ ۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۸۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی ۸۰ ۹۰*۶۰ ۲۵۰ گلاسه کاغذ ۳۹۹۶۰ ۱۰٫۸ ۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۹۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی ۹۰ ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ گلاسه کاغذ ۵۸۲۷۵ ۱۵٫۷۵ ۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۳۵ ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ گلاسه کاغذ ۸۷۴۱۳ ۲۳٫۶۲۵ ۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۳۵ ۹۰*۶۰ ۲۵۰ گلاسه کاغذ ۶۷۴۳۳ ۱۸٫۲۲۵ ۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۱۵۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۵۰ ۹۰*۶۰ ۲۵۰ گلاسه کاغذ ۷۴۹۲۵ ۲۰٫۲۵ ۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۱۵۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۵۰ ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ گلاسه کاغذ ۹۷۱۲۵ ۲۶٫۲۵ ۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۱۷۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۲۵ عددی ۱۷۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۲۵ گلاسه مقوا ۵۵۰۳۸ ۱۴٫۸۷۵ ۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۱۷۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۲۵ عددی ۱۷۰ ۹۰*۶۰ ۱۲۵ گلاسه مقوا ۴۲۴۵۸ ۱۱٫۴۷۵ ۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۲۰۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۲۵ عددی ۲۰۰ ۹۰*۶۰ ۱۲۵ گلاسه مقوا ۴۹۹۵۰ ۱۳٫۵ ۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۲۰۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۲۵ عددی ۲۰۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۲۵ گلاسه مقوا ۶۴۷۵۰ ۱۷٫۵ ۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۲۵۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۰۰ عددی ۲۵۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ گلاسه مقوا ۶۴۷۵۰ ۱۷٫۵ ۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۳۰۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۰۰ عددی ۳۰۰ ۹۰*۶۰ ۱۰۰ گلاسه مقوا ۵۹۹۴۰ ۱۶٫۲ ۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۳۰۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۰۰ عددی ۳۰۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ گلاسه مقوا ۷۷۷۰۰ ۲۱ ۳۷۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۰۰گرم قطع۹۰*۶۰بسته۱۰۰عددی ۲۰۰ ۹۰*۶۰ ۱۰۰ گلاسه پشت طوسی مقوا ۳۶۱۸۰۰ ۱۰٫۸ ۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۰۰گرم قطع۱۰۰*۷۰بسته۱۰۰عددی ۲۰۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ گلاسه پشت طوسی مقوا ۴۶۹۰۰۰ ۱۴ ۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۳۰گرم قطع۱۰۰*۷۰بسته۱۰۰عددی ۲۳۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ گلاسه پشت طوسی مقوا ۵۳۹۳۵۰ ۱۶٫۱ ۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۳۰گرم قطع۹۰*۶۰بسته۱۰۰عددی ۲۳۰ ۹۰*۶۰ ۱۰۰ گلاسه پشت طوسی مقوا ۴۱۶۰۷۰ ۱۲٫۴۲ ۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۵۰گرم قطع۹۰*۶۰بسته۱۰۰عددی ۲۵۰ ۹۰*۶۰ ۱۰۰ گلاسه پشت طوسی مقوا ۴۵۲۲۵۰ ۱۳٫۵ ۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۵۰گرم قطع۱۰۰*۷۰بسته۱۰۰عددی ۲۵۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ گلاسه پشت طوسی مقوا ۵۸۶۲۵۰ ۱۷٫۵ ۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۸۰گرم قطع۱۰۰*۷۰بسته۱۰۰عددی ۲۸۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ گلاسه پشت طوسی مقوا ۶۵۶۶۰۰ ۱۹٫۶ ۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۸۰گرم قطع۹۰*۶۰بسته۱۰۰عددی ۲۸۰ ۹۰*۶۰ ۱۰۰ گلاسه پشت طوسی مقوا ۵۰۶۵۲۰ ۱۵٫۱۲ ۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۳۰۰گرم قطع۹۰*۶۰بسته۱۰۰عددی ۳۰۰ ۹۰*۶۰ ۱۰۰ گلاسه پشت طوسی مقوا ۵۴۲۷۰۰ ۱۶٫۲ ۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۳۰۰گرم قطع۱۰۰*۷۰بسته۱۰۰عددی ۳۰۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ گلاسه پشت طوسی مقوا ۷۰۳۵۰۰ ۲۱ ۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۴۰۰گرم قطع۱۰۰*۷۰بسته۱۰۰عددی ۴۰۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ گلاسه پشت طوسی مقوا ۹۳۸۰۰۰ ۲۸ ۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۴۰۰گرم قطع۹۰*۶۰بسته۱۰۰عددی ۴۰۰ ۹۰*۶۰ ۱۰۰ گلاسه پشت طوسی مقوا ۷۲۳۶۰۰ ۲۱٫۶ ۳۳۵۰۰
مقوای تحریر کارتی ۱۶۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۶۰ ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ تحریر مقوا ۱۲۵۰۰۰۰ ۲۸ ۴۴۶۴۳
مقوای تحریر کارتی ۱۶۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۶۰ ۹۰*۶۰ ۲۵۰ تحریر مقوا ۰ ۲۱٫۶
مقوای تحریر کارتی ۱۸۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۸۰ ۹۰*۶۰ ۲۵۰ تحریر مقوا ۰ ۲۴٫۳
مقوای تحریر کارتی ۱۸۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۸۰ ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ تحریر مقوا ۶۵۰۰۰۰ ۳۱٫۵ ۲۰۶۳۵
مقوای تحریر کارتی ۲۴۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۰۰ عددی ۲۴۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ تحریر مقوا ۷۲۰۰۰۰ ۱۶٫۸ ۴۲۸۵۷
مقوای تحریر کارتی ۲۴۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۰۰ عددی ۲۴۰ ۹۰*۶۰ ۱۰۰ تحریر مقوا ۰ ۱۲٫۹۶
مقوای تحریر کارتی ۳۰۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۰۰ عددی ۳۰۰ ۹۰*۶۰ ۱۰۰ تحریر مقوا ۰ ۱۶٫۲
مقوای تحریر کارتی ۳۰۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۰۰ عددی ۳۰۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ تحریر مقوا ۱۲۵۰۰۰۰ ۲۱ ۵۹۵۲۴
مقوای تحریر کارتی ۲۳۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۰۰ عددی ۲۳۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ تحریر مقوا ۷۲۰۰۰۰ ۱۶٫۱ ۴۴۷۲۰
مقوای تحریر کارتی ۲۳۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۰۰ عددی ۲۳۰ ۹۰*۶۰ ۱۰۰ تحریر مقوا ۰ ۱۲٫۴۲
مقوای گلاسه ۲۵۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۰۰ عددی ۲۵۰ ۹۰*۶۰ ۱۰۰ گلاسه مقوا ۴۹۹۵۰ ۱۳٫۵ ۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۱۰۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۰۰ ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ گلاسه کاغذ ۶۴۷۵۰ ۱۷٫۵ ۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۱۰۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی ۱۰۰ ۹۰*۶۰ ۲۵۰ گلاسه کاغذ ۴۹۹۵۰ ۱۳٫۵ ۳۷۰۰
مقوای تحریر کارتی ۲۰۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۲۵ عددی ۲۰۰ ۹۰*۶۰ ۱۲۵ تحریر مقوا ۰ ۱۳٫۵
مقوای تحریر کارتی ۲۰۰ گرم قطع ۷۰*۱۰۰ بسته ۱۲۵ عددی ۲۰۰ ۱۰۰*۷۰ ۱۲۵ تحریر مقوا ۶۹۰۰۰۰ ۱۷٫۵ ۳۹۴۲۹
کاغذ تحریر ۷۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۵۰۰ عددی ۷۰ ۹۰*۶۰ ۵۰۰ تحریر کاغذ ۶۶۰۰۰۰ ۱۸٫۹ ۳۴۹۲۱

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code