کمال نقاشی

کمال نقاشی

کمال الملک چه یادگارهایی برای ما گذاشته است؟ به همراه برادرش ابوتراب از کاشان به تهران آمد و در دارالفنون شروع به تحصیل در رشته ی نقاشی کرد.زمانی که ناصرالدین شاه از مدرسه ی دارالفنون بازدید می کرد کاری که…

}