قیمت انواع کاغذ در تاریخ ۸/۶/۹۳ به شرح زیر می باشد:

عنوانگراماژسایزبندجنس کاغذنوعقیمتوزن بند(کیلوگرم)قیمت هر کیلو
کاغذ تحریر ۷۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۵۰۰ عددی۷۰۱۰۰*۷۰۵۰۰تحریرکاغذ۸۷۰۰۰۰۲۴٫۵۳۵۵۱۰
کاغذ تحریر ۸۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۵۰۰ عددی۸۰۱۰۰*۷۰۵۰۰تحریرکاغذ۱۰۲۰۰۰۰۲۸۳۶۴۲۹
کاغذ تحریر ۸۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۵۰۰ عددی۸۰۹۰*۶۰۵۰۰تحریرکاغذ۸۸۰۰۰۰۲۱٫۶۴۰۷۴۱
کاغذ تحریر ۱۰۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۰۰۹۰*۶۰۲۵۰تحریرکاغذ۶۱۰۰۰۰۱۳٫۵۴۵۱۸۵
کاغذ تحریر ۱۰۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۰۰۱۰۰*۷۰۲۵۰تحریرکاغذ۹۲۰۰۰۰۱۷٫۵۵۲۵۷۱
کاغذ تحریر ۱۱۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۱۰۱۰۰*۷۰۲۵۰تحریرکاغذ۰۱۹٫۲۵
کاغذ تحریر ۱۲۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۲۰۱۰۰*۷۰۲۵۰تحریرکاغذ۱۰۱۰۰۰۰۲۱۴۸۰۹۵
کاغذ تحریر ۱۲۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۲۰۹۰*۶۰۲۵۰تحریرکاغذ۶۲۰۰۰۰۱۶٫۲۳۸۲۷۲
کاغذ گلاسه ۸۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی۸۰۱۰۰*۷۰۲۵۰گلاسهکاغذ۵۱۸۰۰۱۴۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۸۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی۸۰۹۰*۶۰۲۵۰گلاسهکاغذ۳۹۹۶۰۱۰٫۸۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۹۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی۹۰۱۰۰*۷۰۲۵۰گلاسهکاغذ۵۸۲۷۵۱۵٫۷۵۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۳۵۱۰۰*۷۰۲۵۰گلاسهکاغذ۸۷۴۱۳۲۳٫۶۲۵۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۳۵۹۰*۶۰۲۵۰گلاسهکاغذ۶۷۴۳۳۱۸٫۲۲۵۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۱۵۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۵۰۹۰*۶۰۲۵۰گلاسهکاغذ۷۴۹۲۵۲۰٫۲۵۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۱۵۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۵۰۱۰۰*۷۰۲۵۰گلاسهکاغذ۹۷۱۲۵۲۶٫۲۵۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۱۷۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۲۵ عددی۱۷۰۱۰۰*۷۰۱۲۵گلاسهمقوا۵۵۰۳۸۱۴٫۸۷۵۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۱۷۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۲۵ عددی۱۷۰۹۰*۶۰۱۲۵گلاسهمقوا۴۲۴۵۸۱۱٫۴۷۵۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۲۰۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۲۵ عددی۲۰۰۹۰*۶۰۱۲۵گلاسهمقوا۴۹۹۵۰۱۳٫۵۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۲۰۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۲۵ عددی۲۰۰۱۰۰*۷۰۱۲۵گلاسهمقوا۶۴۷۵۰۱۷٫۵۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۲۵۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۰۰ عددی۲۵۰۱۰۰*۷۰۱۰۰گلاسهمقوا۶۴۷۵۰۱۷٫۵۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۳۰۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۰۰ عددی۳۰۰۹۰*۶۰۱۰۰گلاسهمقوا۵۹۹۴۰۱۶٫۲۳۷۰۰
مقوای گلاسه ۳۰۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۰۰ عددی۳۰۰۱۰۰*۷۰۱۰۰گلاسهمقوا۷۷۷۰۰۲۱۳۷۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۰۰گرم قطع۹۰*۶۰بسته۱۰۰عددی۲۰۰۹۰*۶۰۱۰۰گلاسه پشت طوسیمقوا۳۶۱۸۰۰۱۰٫۸۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۰۰گرم قطع۱۰۰*۷۰بسته۱۰۰عددی۲۰۰۱۰۰*۷۰۱۰۰گلاسه پشت طوسیمقوا۴۶۹۰۰۰۱۴۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۳۰گرم قطع۱۰۰*۷۰بسته۱۰۰عددی۲۳۰۱۰۰*۷۰۱۰۰گلاسه پشت طوسیمقوا۵۳۹۳۵۰۱۶٫۱۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۳۰گرم قطع۹۰*۶۰بسته۱۰۰عددی۲۳۰۹۰*۶۰۱۰۰گلاسه پشت طوسیمقوا۴۱۶۰۷۰۱۲٫۴۲۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۵۰گرم قطع۹۰*۶۰بسته۱۰۰عددی۲۵۰۹۰*۶۰۱۰۰گلاسه پشت طوسیمقوا۴۵۲۲۵۰۱۳٫۵۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۵۰گرم قطع۱۰۰*۷۰بسته۱۰۰عددی۲۵۰۱۰۰*۷۰۱۰۰گلاسه پشت طوسیمقوا۵۸۶۲۵۰۱۷٫۵۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۸۰گرم قطع۱۰۰*۷۰بسته۱۰۰عددی۲۸۰۱۰۰*۷۰۱۰۰گلاسه پشت طوسیمقوا۶۵۶۶۰۰۱۹٫۶۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۲۸۰گرم قطع۹۰*۶۰بسته۱۰۰عددی۲۸۰۹۰*۶۰۱۰۰گلاسه پشت طوسیمقوا۵۰۶۵۲۰۱۵٫۱۲۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۳۰۰گرم قطع۹۰*۶۰بسته۱۰۰عددی۳۰۰۹۰*۶۰۱۰۰گلاسه پشت طوسیمقوا۵۴۲۷۰۰۱۶٫۲۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۳۰۰گرم قطع۱۰۰*۷۰بسته۱۰۰عددی۳۰۰۱۰۰*۷۰۱۰۰گلاسه پشت طوسیمقوا۷۰۳۵۰۰۲۱۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۴۰۰گرم قطع۱۰۰*۷۰بسته۱۰۰عددی۴۰۰۱۰۰*۷۰۱۰۰گلاسه پشت طوسیمقوا۹۳۸۰۰۰۲۸۳۳۵۰۰
مقوای گلاسه پشت طوسی۴۰۰گرم قطع۹۰*۶۰بسته۱۰۰عددی۴۰۰۹۰*۶۰۱۰۰گلاسه پشت طوسیمقوا۷۲۳۶۰۰۲۱٫۶۳۳۵۰۰
مقوای تحریر کارتی ۱۶۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۶۰۱۰۰*۷۰۲۵۰تحریرمقوا۱۲۵۰۰۰۰۲۸۴۴۶۴۳
مقوای تحریر کارتی ۱۶۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۶۰۹۰*۶۰۲۵۰تحریرمقوا۰۲۱٫۶
مقوای تحریر کارتی ۱۸۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۸۰۹۰*۶۰۲۵۰تحریرمقوا۰۲۴٫۳
مقوای تحریر کارتی ۱۸۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۸۰۱۰۰*۷۰۲۵۰تحریرمقوا۶۵۰۰۰۰۳۱٫۵۲۰۶۳۵
مقوای تحریر کارتی ۲۴۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۰۰ عددی۲۴۰۱۰۰*۷۰۱۰۰تحریرمقوا۷۲۰۰۰۰۱۶٫۸۴۲۸۵۷
مقوای تحریر کارتی ۲۴۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۰۰ عددی۲۴۰۹۰*۶۰۱۰۰تحریرمقوا۰۱۲٫۹۶
مقوای تحریر کارتی ۳۰۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۰۰ عددی۳۰۰۹۰*۶۰۱۰۰تحریرمقوا۰۱۶٫۲
مقوای تحریر کارتی ۳۰۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۰۰ عددی۳۰۰۱۰۰*۷۰۱۰۰تحریرمقوا۱۲۵۰۰۰۰۲۱۵۹۵۲۴
مقوای تحریر کارتی ۲۳۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۱۰۰ عددی۲۳۰۱۰۰*۷۰۱۰۰تحریرمقوا۷۲۰۰۰۰۱۶٫۱۴۴۷۲۰
مقوای تحریر کارتی ۲۳۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۰۰ عددی۲۳۰۹۰*۶۰۱۰۰تحریرمقوا۰۱۲٫۴۲
مقوای گلاسه ۲۵۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۰۰ عددی۲۵۰۹۰*۶۰۱۰۰گلاسهمقوا۴۹۹۵۰۱۳٫۵۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۱۰۰ گرم قطع ۱۰۰*۷۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۰۰۱۰۰*۷۰۲۵۰گلاسهکاغذ۶۴۷۵۰۱۷٫۵۳۷۰۰
کاغذ گلاسه ۱۰۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۲۵۰ عددی۱۰۰۹۰*۶۰۲۵۰گلاسهکاغذ۴۹۹۵۰۱۳٫۵۳۷۰۰
مقوای تحریر کارتی ۲۰۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۱۲۵ عددی۲۰۰۹۰*۶۰۱۲۵تحریرمقوا۰۱۳٫۵
مقوای تحریر کارتی ۲۰۰ گرم قطع ۷۰*۱۰۰ بسته ۱۲۵ عددی۲۰۰۱۰۰*۷۰۱۲۵تحریرمقوا۶۹۰۰۰۰۱۷٫۵۳۹۴۲۹
کاغذ تحریر ۷۰ گرم قطع ۹۰*۶۰ بسته ۵۰۰ عددی۷۰۹۰*۶۰۵۰۰تحریرکاغذ۶۶۰۰۰۰۱۸٫۹۳۴۹۲۱

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
دسته بندی شده در:    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

}